กรรมการสภาวิชาการ


alt
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ประธานสภาวิชาการalt
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์
กรรมการ
alt
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
กรรมการ
alt
ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี
กรรมการ

alt
ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ
กรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิกร ศักดิ์แสง
กรรมการ

alt
อาจารย์วิชชุตา ให้เจริญ
กรรมการ


อาจารย์สมมาส เส้งสุย
กรรมการ

alt
อาจารย์ศรีวาลี ทองเลี่ยมนาค
กรรมการ