กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


alt
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการalt
นายธีรพงษ์ วิโสจสงคราม
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภา

alt
อาจารย์ธวัช บุญนวล
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
alt
ดร.ทวัช บุญแสง
หัวหน้าฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์

alt
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภา


alt
ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภา

alt
อาจารย์สมชาย บุญคงมาก
ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภา

alt
นายอาหมาด อาดตันตรา
ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภา

alt
นายสุชาติ สิทธิวงษ์
ฝ่ายกฎหมายและกิจการสภา

alt
อาจารย์มาดล จรูญรัตน์
ฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์

alt
ดร.แกล้วทนง สอนสังข์
ฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์


alt
นายสานิตย์ ทิพย์อักษร
ฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์
alt
อาจารย์กานต์ธิดา บุญมา
ฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์
alt
นายฐากูร ถาวรานุรักษ์
ฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์


alt
ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
ฝ่ายความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

alt
อาจารย์นาวิน วงศ์สมบูรณ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

alt
อาจารย์ธวัชชัย ทีปะปาล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

alt
อาจารย์สมคิด ศิปล์วิทยารักษ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

alt
อาจารย์เกสสินี ตรีพงศ์พันธุ์
เลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

alt

นางสาวธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ