นายวิชัย ศรีขวัญ
นายกสภามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.เทพ พงษ์พานิช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกกรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ. ดร.ประสาท สืบค้า
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ. ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ. ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณจรูญ อินทจาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมพร ใช้บางยาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิคุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ. ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง

คุณสมบูรณ์ สุวรรณบุตร
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


ผศ.นรินทร์ สุขกรี
ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยตำแหน่ง


รศ. ดร.ธงชัย เครือหงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สัมพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547


ผศ.สมทรง นุ่มนวล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา16(3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ผศ. ดร.วรรณะ บรรจง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


ดร.พิชัย สุขวุ่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ


ผศ.สุรินทร์ สมณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
ผศ. ดร.สุนทร พูนเอียด
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย