ผศ.สมทรง นุ่มนวล ผศ.สมทรง นุ่มนวล

รักษาราชการแทนอธิการบดี
alt

นายจิตรดารมย์ รัตนวุฒิ

ผศ. จิตรดารมย์ รัตนวุฒิดร.บรรเจิด เจริญเวช

ดร. บรรเจิด เจริญเวช
alt

ผศ. ดร. มาริสา อินทวงศ์


alt

ดร. เอนก สุดจำนงค์alt


alt

ดร. กฤษณี สงสวัสดิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผศ.สุรินทร์ สมณะ

ผศ. สุรินทร์ สมณะ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี


alt

ผศ. ชิตาพร เอี่ยมสะอาด

คณบดีคณะครุศาสตร์altผศ. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ


ดร.พิชัย สุขวุ่น ดร. พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์


alt ดร. จิราพร วัฒนศรีสิน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์alt ดร. จันทร์พร ช่วงโชติ

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว


อาจารย์นนทชัย โมรา อาจารย์นนทชัย โมรา

คณบดีคณะนิติศาสตร์
alt

altนายอนุรัตน์ แพนสกุล

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม


อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์ อาจารย์สมพร ศรีอาภานนท์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ ผศ. ดร. กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนaltผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


ดร.บรรเจิด เจริญเวช
ดร. บรรเจิด เจริญเวช

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


alt

alt

ผศ. นรินทร์ สุขกรี

ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ