ตอนที่ 1 ข้อมูลประธานชมรม
เพศ   ชาย     หญิง             
คำนำหน้า   นาย     นางสาว     อื่นๆ        
ชื่อ   นามสกุล          
สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา      
ว/ด/ป เกิด  
ตัวอย่าง 02/05/2556 เลขบัตรประจำตัวนักศึกษา  
   
ออกให้ ณ   เลขประจำตัวประชาชน      
               
   ตอนที่ 2 ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่   อาคาร   หมู่ที่      
ตรอก/ซอย   ถนน   ตำบล/แขวง      
อำเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์      
โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์มือถือ   E-Mail   Facebook  
               
   ตอนที่ 3 ข้อมูลส่วนตัว
ชั้น   กลุ่มเรียน   หลักสูตร      
โปรแกรมวิชา   คณะ   เกรดเฉลี่ย      
               
   ตอนที่ 4 การจัดตั้งชมรม
ต่อทะเบียนชมรม   จัดตั้งชมรมใหม่   เลือกต่อทะเบียนชมรม ไม่ต้องใส่ข้อมูลในช่องนี้
สถานที่ตั้งชมรม   การดำเนินชมรม        

อ.ที่ปรึกษา 1  ตำแหน่ง   สังกัดคณะ    
อ.ที่ปรึกษา 2  ตำแหน่ง   สังกัดคณะ    
อ.ที่ปรึกษา 3  ตำแหน่ง   สังกัดคณะ    
อ.ที่ปรึกษา 4  ตำแหน่ง   สังกัดคณะ    
               
   ตอนที่ 5 คณะกรรมการชมรม ( ลงอย่างน้อย 10 รายการ ... เลขาชมรม ลำดับที่ 1)
1. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์ เลขาชมรม

2. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
3. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
4. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
5. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
6. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
7. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
8. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
9. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
10. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
11. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
12. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
13. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
14. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
15. ชื่อ    นามสกุล    ตำแหน่ง    รหัสนักศึกษา    โทรศัพท์
   
   ตอนที่ 6 โครงการประจำปี (งบประมาณไม่เกิน 30,000 บาท)
1. ชื่อโครงการ    ว/ด/ป ดำเนินงาน ตัวอย่าง 02/05/2556    สถานที่   
  งบประมาณ    แนบไฟล์โครงการ (นามสกุล doc , pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200 kb)

2. ชื่อโครงการ    ว/ด/ป ดำเนินงาน ตัวอย่าง 02/05/2556    สถานที่   
  งบประมาณ    แนบไฟล์โครงการ (นามสกุล doc , pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200 kb)

3. ชื่อโครงการ    ว/ด/ป ดำเนินงาน ตัวอย่าง 02/05/2556    สถานที่   
  งบประมาณ    แนบไฟล์โครงการ (นามสกุล doc , pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200 kb)

วัตถุประสงค์ของชมรม          
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          

ระเบียบข้อบังคับชมรม แนบไฟล์   (นามสกุล doc , pdf เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 200 kb)
จำนวนสมาชิกที่ประสงค์จะรับ   คน        
 
   ตอนที่ 7 ถ้าท่านต้องการรับบริการเสริม SMS / E-Mail แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว ให้ลงข้อมูลติดต่อขอรับบริการ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ          
E-Mail          
           
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะดำเนินกิจกรรมของชมรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมทุกประการ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของชมรมอย่างเข้มงวด เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา ต่อไป

  รหัส :       กรุณาป้อน รหัส ให้เหมือนกัน :
   
  กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม
   
   
  ออกแบบและพัฒนา : ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ