มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Website URL:

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อในการอบรมภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://li.sru.ac.th/year1/

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 077-913338


ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์ สอบวันที่ 28 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สอบวันที่  28 สิงหาคม 2560
คณะครุศาสตร์ สอบวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบวันที่ 30-31 สิงหาคม 1 และ 7 สิงหาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ สอบวันที่ 1,4-6 กันยายน 2560
คณะนิติศาสตร์ สอบวันที่ 6 กันยายน 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบวันที่ 6-7 กันยายน 2560

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 077913337 หรือ 0818917774
il.sru.ac.thประกาศขยายเวลาเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 16-20 ตุลาคม 2560
  • สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 24-27 ตุลาคม 2560
  • สอบปลายภาค 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเรียนที่ 1/2560 มีวันหยุดและกิจกรรมที่ส่งผลต่อเวลาเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาดังกล่าว

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าร้านค้าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบธุรกิจ บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2560 จากเดิมเดือนสิงหาคม ปรับเป็นวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ ติดต่อรับ Serial Key ฐานภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การจบหลักสูตรได้ที่คณะที่สังกัดภายในภาคเรียนที่ 1/2559 ทั้งนี้สถาบันภาษาจะประกาศผลผู้ผ่านการอบรมผ่านทางคณะที่สังกัด

หมายเหตุ

นักศึกษาที่ไม่ได้เข้าอบรมและไม่มีชื่ออบรมในแต่ละรุ่น ให้ติดต่อสถาบันภาษา ชั้น 1 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เพื่อลงชื่อเข้าอบรมในรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3


ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา GED 1003 และ GED 1004 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 และลงทะเบียนใช้งานโปรแกรมออนไลน์ speexx เข้าตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมออนไลน์ Speexx ภาคเรียนที่ 2/2558  ภายในวันที่ 20 พฤษาคม 2559 โดยใช้ รหัสนักศึกษาเป็น "รหัสยืนยันกรอกแบบสอบถาม"

ทำแบบสอบถามได้ที่ http://survey.sru.ac.th/index.php/997866

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา โทร 077-913337 หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ห้อง self access leaning ชั้น 1 อาารทีปังกรรัศมีโชติ

แจ้งนักศึกษาที่ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ GED1003 และ GED1004 2/2588

ให้เข้าไปทำแบบทดสอบ English A2 Final Test บทที่ 1 - 12  ในระบบ ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 25599 เท่านั้น

1. โดยสามารถตรวจสอบ Username/Password ได้ที่ URL: reg.speexx.co.th/sru

2. ทำการทดสอบระบบที่ http://lms.applitech.co.th/lms/

3. แบบทดสอบมีจำนวน 30 ข้อ เวลา 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน

หมายเหตุ ควารศึกษาขั้นตอนการใช้งาน (ไฟล์แนบ) และแนะนำการทดสอบผ่านระบบจากวีดิโอก่อนทำแบบทดสอบ ด่านล่าง

แจ้งนักศึกษาที่ที่ลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ GED1003 และ GED1004 ให้เข้าไปทำแบบทดสอบ English A1 Final Test  ในระบบ ระหว่างวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558 

1. โดยสามารถตรวจสอบ Username/Password ได้ที่ URL: reg.speexx.co.th/sru

2. ทำการทดสอบระบบที่ http://lms.applitech.co.th/lms/


หมายเหตุ ควารศึกษาขั้นตอนการใช้งาน (ไฟล์แนบ) และแนะนำการทดสอบผ่านระบบจากวีดิโอก่อนทำแบบทดสอบ ด่านล่าง

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3