22 May 2018   สภา มรส. มอบประกาศนียบัตรแก่ นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร ในคราวครบวาระการดำรงตำแห่นงประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
  22 May 2018   นิติศาสตร์ มรส.เดินหน้าสร้างผู้นำ นศ. คิดสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ
 
  21 May 2018   กระทรวง มท. และภาคีเลือก มรส.เป็นหน่วยงานใสสะอาด เดินหน้าบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปลอดคอรัปชั่น
 
  18 May 2018   มรส. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา รร.ตชด.
 
  17 May 2018   มรส. ติดอันดับ ๑๔ จากทั่วประเทศ ... ของผู้เข้ายืนยันสิทฺธิ์ รอบที่ ๒ โควตา ( Clearing House )
 
  11 May 2018   มรส.ร่วมเสวนาเตรียมกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ดันเเหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของสุราษฎร์ฯ


21 May 2018     รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 
18 May 2018     นิติฯ มรส.เปิดรับสมัครนักศึกษา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่10 
 
18 May 2018     มรส.กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน: การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษ
 
15 May 2018     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 4 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
 
11 May 2018     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
 
11 May 2018     ขอเชิญร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สกว.