ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ที่หน่วยงาน/สังกัดหมายเลขภายในหมายเลขตรง
โทรสาร
1.
อธิการบดี9999

2.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ9998077 913398
3.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา9997077 913397
4.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป9996077 913396
5.
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ9995077 913395

6.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์9994077 913394

7.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์9993077 913393

8.
เลขานุการอธิการบดี3499077 913391
077 913390

หน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1099 077 913362 -
2. รองคณบดี 1098  -  -
3. งานธุรการ 1094 077 913360 077 913361
4. ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1010  -  -
5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1020  -  -
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1023  -  -
7. สาขาวิชาภาษาไทย 1030  -  -
8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1033  -  -
9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1036  -  -
10. สาขาวิชาศิลปศึกษา 1040  -  -
11. สาขาวิชาสังคมศึกษา 1043  -  -
12. สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1089  -  -

หน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1199 077 913365  -
2. สำนังานคณบดี 1100 077 913363 077 913364
3. หัวหน้าสำนักงาน 1191  -  -
4. งานงบประมาณ 1192  -  -
5. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 1120  -  -
6. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1123  -  -
7. สาขาวิชาจิตรกรรม 1126  -  -
8. สาขาวิชาดนตรีสากล 1130  -  -
9. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 1133  -  -
10. สาขาวิชาภาษาจีน 1136  -  -
11. สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ 1143  -  -
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1140  -  -
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1146  -  -
14. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1150  -  -
15. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 1153  -  -

หน่วยงานภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1299 077 913368  -
2. สำนักงานคณบดี 1200 077 913366 077 913367
3. งานกิจการนักศึกษา 1295  -  -
4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1223  -  -
5. สาขาวิชาเคมี 1226  -  -
6. สาขาวิชาชีววิทยา 1230  -  -
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1233  -  -
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1236  -  -
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1240  -  -
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1243  -  -
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1246  -  -
12. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1250  -  -
13. สาขาวิชาฟิสิกส์ 1253  -  -
14. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1256  -  -
15. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1260  -  -
16. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1270  -  -
17. สาขาวิชาเซรามิกส์ 1273  -  -

หน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1399 077 913371  -
2. งานธุรการ 1300 077 913369 077 913370
3. หัวหน้าสำนักงาน
1399  --
4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 1320  -  -
5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1326  -  -
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1330  -  -
7. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1333  -  -
8. สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 1340  -  -
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 1343  -  -
10. สาขาวิชาบัญชี 1350  -  -
11. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1353  -  -
12. สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 1360  -  -

หน่วยงานภายใน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1499 077 913374  -
2. งานธุรการ 1494 077 913372 077 913373
3. อาจารย์ชาวต่างชาติ 1410  -  -

หน่วยงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1599 077 913377  -
2. หัวหน้าสำนักงาน 1591 077 913375 077 913376
3. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1593  -  -
4. ห้องปฏิบัติการพยาบาล 1595  -  -

หน่วยงานภายใน คณะนิติศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1699 077 913380  -
2. สำนักงานคณบดี 1600 077 913378 077 913379
3. รองคณบดี 1698  -  -
4. หัวหน้าสำนักงาน 1691  -  -
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ 1620  -  -

หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1799 077 913383  -
2. สำนักงานคณบดี 1700 077 913381 077 913382
3. งานการเงิน 1792  -  -
4. งานทะเบียน 1793  -  -

หน่วยงานภายใน สถาบันภาษา(ศูนย์ภาษา)

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา   077 913339  -
2. สำนักงานสถาบันภาษา(ศูนย์ภาษา) 3000 077 913337 077 913338

หน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3109 077 913342  -
2. สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 3100 077 913340 077 913341

หน่วยงานภายใน สำนักกิจการสภามหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3200 077 913345 077 913346

หน่วยงานภายใน สำนักงานกิจการภายนอก

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานกิจการภายนอก 3300 077 913343  -

หน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3409 077 913349  -
2. สำนักงานอธิการบดี 3400 077 913347 077 913348
3. งานธุรการ 3404  -  -
3. ฝ่ายยานพาหนะ 3410 077 913329  -
4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 3411 077 913317  -
5. ห้องจัดเตรียมอาหาร กาแฟ 3412  -  -
6. ป้อมหน้ามหาวิทยาลัยฯ 3413  -  -
7. ห้องรับรองแขก VIP (วชิราลงกรณ) 3449  -  -

หน่วยงานภายใน สำนักจัดการทรัพย์สิน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานจัดการฯ 3500 077 913344  -
2. ร้านหนังสือ SRU Book 3502  -  -
3. โรงน้ำ 3503  -  -
4. มินิชอป (SRU Shop) 3504 077 913319  -
5. ศูนย์เอกสารตำรา  - 077 913335  -
6. สำนักงานหอพัก 3505 077 913316  -

หน่วยงานภายใน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานประกันฯ 3600 077-913350  -

หน่วยงานภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 3709 077 913353  -
2. สำนักงานผู้อำนวยการ 3700 077 913351 077 913352
3. งานงบประมาณ 3702  -  -

หน่วยงานภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักฯ 3809 077 913356  -
2. หัวหน้าสำนักงาน 3801  -  -
3. ห้องสมุดท่านพุทธทาส 3803  -  -
4. งานธุรการ 3804 077 913354 077 913355

หน่วยงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักฯ 3909 077 913359  -
2. งานหลักสูตร/แผนการเรียน 3902 077 913357 077 913358
3. งานทะเบียน
3911 -
-
2. งานวัดผลและประเมินผล 3913 -
-

หน่วยงานภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 5100 077 913330  -
2. ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 5101  -  -

หน่วยงานภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 5500 077 913332 -

หน่วยงานภายใน ศูนย์อาเซียนศึกษาและพัฒนา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์อาเซียนศึกษาและพัมนา 5600 077 913334  -

หน่วยงานภายใน หอสมุดกลาง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. งานบริการยืมคืน 5801  -  -
2. งานโสตทัศนูปกรณ์ 5802  -  -
3. งานบริการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 5803  -  -
4. งานธุรการ 5804 077 913336  -

 หน่วยงานภายใน กองกลาง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการกองกลาง 6009  -  -
2. งานธุรการ 6001 077 913320  -

หน่วยงานภายใน กองการเจ้าหน้าที่

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6100 077 913321  -
2. งานธุรการ 6101  -  -
3. งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 6102  -  -

หน่วยงานภายใน กองคลัง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6200 077 913322  -
2. งานการเงิน 6201  -  -

หน่วยงานภายใน กองตรวจสอบภายใน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานกองตรวจสอบภายใน 6300 077 913323  -

หน่วยงานภายใน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6400 077 913324  -
2. งานบริหารทั่วไป 6401  -  -
3. ฝ่ายประสานงานอปท. 6402  -  -

หน่วยงานภายใน กองนโยบายและแผนงาน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6500 077 913325  -
2. งานนโยบายและแผน 6501  -  -

หน่วยงานภายใน กองพัฒนานักศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 6609  - -
2. สำนักงาน 6600 077 913326 077 913327
3. งานทุนการศึกษา 6601  - -
4. งานพยาบาล 6608  -  -

หน่วยงานภายใน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6700 077 913328  -

หน่วยงานภายใน ฝ่ายพัสดุ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 6809  - -
2. สำนักงานพัสดุ 6801 077 913310 077 913311
3. งานธุรการ 6800  - -

หน่วยงานภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6900 077 913312 -
2. งานประชาสัมพันธ์ 6901  - -

หน่วยงานภายใน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 6953 077 913314  -

 

หน่วยงานภายใน สภาคณาจารย์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สภาคณาจารย์ 6951 077 913313  -

หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 6954 077 913318  -