มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เบอร์โทรศัพท์ 077 9133333 โทรสาร 077913348
กรณีติดต่อหน่วยงานภายใน โปรดกดเครื่องหมายดอกจัน (*) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง
โทรสาร
1.
อธิการบดี 9999

2.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 9998 077 913398
3.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 9997 077 913397
4.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป 9996 077 913396
5.
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 9995 077 913395

6.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 9994 077 913394

7.
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 9993 077 913393

8.
เลขานุการอธิการบดี 3499 077 913391
077 913390

หน่วยงานภายใน คณะครุศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1099 077 913362 -
2. รองคณบดี 1098 - -
3. หัวหน้าสำนักงาน 1091
077 913360 077 913361
4. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 1010
- -
5. งานธุรการ
1094
- -
6. ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (ชั้น 3)
1011
-
7. หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1020 - -
8. ห้องพักสาขาการศึกษาปฐมวัย (ห้องที่ 2) 1014 - -
9. หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1023 - -
10. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 1030 - -
11. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1033 - -
12. หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1036 - -
13.
หลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา 1040 - -
14.
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 1043 - -
15.
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 1046 - -
16.
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1050 - -
17.
กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1056 - -
18.
กลุ่มวิชาวิจัย/วัดผลและประเมินผล 1060 - -
19.
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1063 - -
20.
สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1089 - 077 91315

หน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1199 077 913365 -
2. สำนังานคณบดี 1100 077 913363 077 913364
3. หัวหน้าสำนักงาน 1191 - -
4. งานงบประมาณ 1192 - -
5. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 1120 - -
6. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 1123 - -
7. สาขาวิชาจิตรกรรม 1126 - -
8. สาขาวิชาดนตรีสากล 1130 - -
9. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 1133 - -
10. สาขาวิชาภาษาจีน 1136 - -
11. สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ 1143 - -
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1140 - -
13. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1146 - -
14. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1150 - -
15. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 1153 - -
16. กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1156 - -
17. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 1160 - -
18.
ห้องรองคณบดี 1 1198 -
-
19.
ห้องรองคณบดี 2 1197 -
-
20.
ห้องรองคณบดี 3 1196 -
-
21.
ห้องวิจัยและบริการวิชาการ 1161 -
-
22.
ห้องฝึกภาษา (Language Lounge)
1162 -
-
23.
ห้องวารสาร 1163 -
-
24.
ห้องพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ 1164 -
-
25.
ห้องหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์(ปริญญาโท) 1165 -
-
26.
ห้องหลักสูตรยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา(ปริญญาโท) 1166 -
-
27.
ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1167 -
-
28.
ห้องประชุมลีลาวดี 1168 -
-
29.
สำนักงานคณบดี (งานวิชาการ) 1193 -
-

30.

สำนักงานคณบดี (งานพัสดุ) 1194 -
-

หน่วยงานภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1299 077 913368 -
2. สำนักงานคณบดี 1200 077 913366 077 913367
3. หัวหน้าสำนักงาน 1291 - -
4. งานกิจการนักศึกษา 1295 - -
5. สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ(ศูนย์วิทย์ชั้น2) 1220 - -
6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1223 - -
7. สาขาวิชาเคมี 1226 - -
8. สาขาวิชาชีววิทยา 1230 - -
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 1233 - -
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1236 - -
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1240 - -
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1243 - -
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1246 - -
14. สาขาวิชาพืชศาสตร์ 1250 - -
15. สาขาวิชาฟิสิกส์ 1253 - -
16. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1256 - -
17. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1260 - -
18. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ศูนย์วิทย์ชั้น4) 1263 -
-
19. สาขาวิชาสัตวศาสตร์(อาคารสัตวบาล) 1266 -
-
20. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 1270 -
-
21. สาขาวิชาเซรามิกส์ 1273 -
-
22. สาขาเทคโนโลยีวัสดุ(อาคารการจัดการอุตสาหกรรม) 1276 -
-
23. ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สำนักงาน) 5500 -
-


หน่วยงานภายใน คณะวิทยาการจัดการ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1399 077 913371 -
2. งานธุรการ 1300 077 913369 077 913370
3. หัวหน้าสำนักงาน
1399 --
4. งานแผนและงบประมาณ 1392 - -
5. งานกิจการนักศึกษา (วจก.2) 1395 - 077 913303
6. งานวิชาการ 1310 - -
7. ห้องวารสารคณะวิทยาการจัดการ 1313 - -
8. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร 1320 - -
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1326 - -
10. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1330 - -
11. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1333 - -
12. สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการจัดการทั่วไป 1340 - -
13. สาขาวิชาบริหารธุรกิจแขนงวิชาการตลาด 1343 -
-
14. สาขาวิชาบัญชี 1350 -
-
15. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 1353 -
-
16. สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 1360 -
-

หน่วยงานภายใน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1499 077 913374 -
2. งานธุรการ 1494 077 913372 077 913373
3. อาจารย์ชาวต่างชาติ 1410 -
-
4. อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย 1411 , 1412 -
-
5. ห้องคณบดี อาคารวิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย 1498 -
-
6. หมายเลขสำหรับโทรสาร (FAX)
1419 -
-
7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้น 4 1420 -
-
8. สาขาววิชาธุรกิจการบิน ชั้น 1 1423 -
-
9. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ชั้น 3
1426 -
-

หน่วยงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1599 077 913377 -
2. สำนักงานคณบดี 1500 077 913375 077 913376
3. หัวหน้าสำนักงาน 1591 - -
4. งานแผนและงบประมาณ 1592 - -
5. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
1593 -
-
6. ห้องปฏิบัติการพยาบาล 1595 -
-

หน่วยงานภายใน คณะนิติศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1699 077 913380 -
2. สำนักงานคณบดี 1600 077 913378 077 913379
3. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ชั้น 1) 1698 - -
4. ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพฯ (ชั้น 2) 1697 - -
5. ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ชั้น 3) 1696 - -
6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 1695 -
-
7. หัวหน้าสำนักงาน 1691 -
-
8. งานแผนและงบประมาณ 1692 -
-
9. งานพัสดุ 1693 -
-
10. งานวิชาการ 1610 -
-
11. ห้องพักอาจารย์ (ชั้น1) 1611 -
-
12. ฝ่ายประกันคุณภาพภายใน 1612 -
-
13. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 1613 -
-
14. ฝ่ายบริการวิชาการและฝ่ายศูนย์ช่วยเหลือฯ 1614 -
-
15.
ห้องฝายวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ชั้น 1
1615
-
-
16.
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสำนักงานคณบดี (นักวิทยาการคอมฯ)
1616
-
-
17.
ห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 2
1617
-
-
18.
ห้องฝ่ายบริการวิชาการ ชั้น 2
1618
-
-
19.
หมายเลขสำหรับโทรสาร (FAX)
1619
-
-

หน่วยงานภายใน บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. คณบดี 1799 077 913383 -
2. สำนักงานคณบดี 1700 077 913381 077 913382
3. ห้องศึกษาค้นคว้า ชั้น 3
1792 - -
4. งานทะเบียน 1793 - -
5. ห้องวารสาร ชั้น 5 1713 -
-
6. ห้องหลักสูตรปริญญาเอก (ชั้น 9) 1720 -
-

หน่วยงานภายใน ศูนย์ภาษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. รองผู้อำนวยการสำนักฝ่ายศูนย์ภาษา
3009
077 913339 -
2. สำนักงานศูนย์ภาษา 3000 077 913337 077 913338
3. ห้องค้นคว้าทางภาษา 3011 -
-

หน่วยงานภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3109 077 913342 -
2. สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 3100 077 913340 077 913341
3. หัวหน้าสำนักงาน 3101 -
-

หน่วยงานภายใน สำนักกิจการสภามหาวิทยาลัย

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3200 077 913345 077 913346

หน่วยงานภายใน สำนักงานกิจการภายนอก

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานกิจการภายนอก 3300 077 913343 -

หน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3409 077 913349 -
2. สำนักงานอธิการบดี 3400 077 913347 077 913348
3. งานธุรการ 3404 - -
3. ฝ่ายยานพาหนะ 3410 077 913329 -
4. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 3411 077 913317 -
5. ห้องจัดเตรียมอาหาร กาแฟ 3412 - -
6. ป้อมหน้ามหาวิทยาลัยฯ 3413 - -
7. ห้องรับรองแขก VIP (วชิราลงกรณ) 3449 - -

หน่วยงานภายใน สำนักจัดการทรัพย์สิน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานจัดการฯ 3500 077 913344 -
2. ร้านหนังสือ SRU Book 3502 - -
3. โรงน้ำ 3503 - -
4. มินิชอป (SRU Shop) 3504 077 913319 -
5. ศูนย์เอกสารตำรา - 077 913335 -
6. สำนักงานหอพัก 3505 077 913316 -

หน่วยงานภายใน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานประกันฯ 3600 077-913350 -

หน่วยงานภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 3709 077 913353 -
2. สำนักงานผู้อำนวยการ 3700 077 913351 077 913352
3. หัวหน้าสำนักงาน 3701 - -
4. งานแผนและงบประมาณ 3702 -
-

หน่วยงานภายใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักฯ 3809 077 913356 -
2. หัวหน้าสำนักงาน 3801 - -
3. ห้องสมุดท่านพุทธทาส 3803 - -
4. งานธุรการ 3804 077 913354 077 913355

หน่วยงานภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการสำนักฯ 3909 077 913359 -
2. งานทะเบียนและวัดผล 3902 077 913357 077 913358
3. ฝ่ายบริหารทั่วไป
3911 -
-
4. ฝ่ายหลักสูตร 3912 -
-
5. ฝ่ายประมวลผล 3913 -
-
6. ฝ่ายทะเบียน 3914 -
-

หน่วยงานภายใน ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 5100 077 913330 -
2. งานบริการและเครือข่าย 5101 - -
3. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 5102 -
-
4. ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีทางศึกษา 5103 -
-
5. ห้องปฏิบัติงานชั้น5อาคารกาญจนาภิเษก(ตึก9ชั้น) 5115 -
-
6. งานเครือข่าย ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Room 5118 -
-

หน่วยงานภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ 5500 077 913332 -

หน่วยงานภายใน หอสมุดกลาง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. งานบริการยืมคืน 5801 - -
2. งานโสตทัศนูปกรณ์ 5802 - -
3. งานบริการวิจัยและวิทยานิพนธ์ 5803 - -
4. งานธุรการ 5804 077 913336 077 913307
5. งานวารสาร 5811 -
-
6. งานพัฒนาทรัพยากร (ชั้น 3) 5812 -
-

หน่วยงานภายใน กองกลาง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการกองกลาง 6009 - -
2. งานธุรการ 6001 077 913320 -

หน่วยงานภายใน กองการเจ้าหน้าที่

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6100 077 913321 077 913305
2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 6109 - -
3. งานธุรการ 6101 - -
4. งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 6102 -
-

หน่วยงานภายใน กองคลัง

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6200 077 913322 -
2. งานการเงิน 6201 - -
3. งานการเงิน 6202 -
-
4. งานการเงิน 6203 -
-

หน่วยงานภายใน กองตรวจสอบภายใน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงานกองตรวจสอบภายใน 6300 077 913323 077 913304
2. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน 6309 -
-

หน่วยงานภายใน งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6400 077 913324 -
2. งานบริหารทั่วไป 6401 - -
3. ฝ่ายประสานงานอปท. 6402 - -

หน่วยงานภายใน กองนโยบายและแผนงาน

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6500 077 913325 077 913301
2. งานนโยบายและแผน 6501 - -
3. งานงบประมาณ 6502 -
-
4. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 6504 -
-

หน่วยงานภายใน กองพัฒนานักศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 6609 - -
2. สำนักงาน 6600 077 913326 077 913327
3. งานทุนการศึกษา 6601 - -
4. งานพยาบาล 6608 - -
5. งานวินัย
6612 - -
6. งานกีฬา (โรงยิม)
6613 - -
7. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
6617 - --
-

หน่วยงานภายใน กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6700 077 913328 -
2. ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ 6709 -
-
3. งานธุรการ 6711 -
-

หน่วยงานภายใน ฝ่ายพัสดุ

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 6809 - -
2. สำนักงานพัสดุ 6801 077 913310 077 913311
3. งานธุรการ 6800 - -
4. งานจัดซื้อจัดจ้าง 6802 -
-
5. งานด้านสัญญา 6803 -
-
6. งานจัดซื้อจัดจ้าง 6804 -
-
7. ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ 6805 -
-
8. งานจัดซื้อจัดจ้าง 6806 -
-

หน่วยงานภายใน ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สำนักงาน 6900 077 913312 -
2. งานประชาสัมพันธ์ 6901 - -
3. งานกราฟิก / วีดีทัศน์ 6902 -
-

หน่วยงานภายใน สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา 6953 077 913314 -

หน่วยงานภายใน สภาคณาจารย์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. สภาคณาจารย์ 6951 077 913313 -

หน่วยงานภายใน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ที่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
1. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 6954 077 913318 -