รายละเอียดเพิ่มเติม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ :  077-355691 หรือเบอร์ภายใน 212,544
                             เว็บไซต์ : http://personal.sru.ac.th/