ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ... เข้าร่วมรับฟังการประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน : การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษ (Language Situation in ASEAN Countries : The Competition between National Languages and English)" ดังหัวข้อต่อไปนี้

  • สถานการณ์ภาษาในประเทศ: การแข่งขันระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
  • การชักเย่อระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาประจำชาติในประเทศมาเลเซีย
  • สิงค์โปร : สี่ภาษาราชการแต่งหนึ่งภาษาสำคัญ
  • บทบาทเด่นของภาษาอังกฤษและบทบาทสัญลักษณ์ของภาษามาเลย์กะบระบบการเขียนแบบรูมี-ยาวีคู่ขนานกันในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
  • สถานการณ์ภาษาสามประสานในกัมพูชา: เขมร อังกฤษ ฝรั่งเศส ในฐานะภา่ษาชาติ ภาษาโลก และภาษาเจ้าอาณานิคมเดิม
  • ชาตินิยมกับเสรีภาพในการแปล: สิ่งตีพิมพ์ในแวดวงกฎหมาย สื่อ วรรณกรรม และการศึกษาในประเทศเมียนม่า
  • เสถียรภาพของภาษาประจำชาติกับความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในประเทศเวียดนาม
  • ความเข้มแข็งของภาษาประจำชาติ: ภาษาอินโดนีเซียกับการสร้างชาติ สร้างอัตลักษณ์
  • บทบาทของภาษาอังกฤษใน สปป.ลาว: ภาพสะท้อนจากภูมิทัศน์ภาษา
  • กว่าจะได้ภาษาประจำชาติ: ประวัติความเป็นมาของภาษาฟิลิปิโน ประเทศฟิลิปปินส์


ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำรองที่นั่ง หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน ดร. ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ โทรศัพท์ : 077-913363