มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ด้วยระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

 • จำหน่วยเอกสารแนะนำการสมัคร บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561
 • ยื่นใบสมัครและตรวจสอบหลักฐาน 15-18 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 21 พฤษภาคม 2561
 • สอบข้อเขียน (ปวช. ปวส. นอกระบบ) 24 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 31 พฤษภาคม 2561
 • Clearing house + ยืนยันสิทธิ์ 4-8 มิถุนายน
 • รายงานตัว ตามประกาศมหาวิทยาลัย


สมัครได้ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย
สอบข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัคร
สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อสอบผ่าน

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


เอกสารสำหรับการสมัคร

 • เอกสารประกอบด้วย ปพ.1 จำนวน 6 ภาคเรียน
 • รูปถ่ายนักเรียน/นักศึกษา
 • นักเรียนจะต้องใช้คะแนนสอบตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชาและต้องไปทดสอบกับ สทศ. ได้แก่ ONET , GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา
 • * กรณีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ต้องสอบตามประกาศมหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียนที่ไม่มีผลคะแนนสอบกลางตามประกาศคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.sru.ac.th/tcas/rajabhat.php