alt

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักศึกษา นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่10 ตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม 2561 รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

หลักฐานในการสมัคร ได้แก่
1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
2.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทหรือชุดเครื่องแบบ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน6เดือน) พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูป
3.หลักฐานการสำเร็จการศึกษา – สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน2ฉบับ – ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)จำนวน2ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน2ฉบับ และ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน2ฉบับ
6.สำเนาเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ–สกุล) จำนวน 2 ฉบับ