alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) กำหนดจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง สถานการณ์ภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน: การแข่งขันระหว่างภาษาประจำชาติกับภาษาอังกฤษ(LanguagelSituationlinlASEANlCountries: ThelCompetitionllLanguages and English)ร่วมกับโครงการวิจัยทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี้ เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 หอสมุดเเละศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้สาธารณชนรับรู้ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะทำให้ผู้เสนอผลงานปรับปรุงงานวิจัยให้ดีขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้เกิดคำถามวิจัยอันจะนำไปสู่การวิจัยภาษาในปริบทสังคมในแง่มุมใหม่


เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน

เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์ร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี