ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์ที่จะให้เช่าพื้นที่ภายในอาคารศูนย์อาหารกลาง (หลังเก่า) อาคารศูนย์อาหาร SRU (หลังใหม่) อาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทย์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอาหารหลัก จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยมีร้านค้าและพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจจำนวน 3 อาคาร นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลดังเอกสารแนบ


ดาวน์โหลด ประกาศผลการพิจารณาการเช่าพื้นที่ร้านค้า [PDF]