การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0 (Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 4.0 (Creative Tourism 4.0, MICE in Suratthani) ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการดังกล่าวมีวัถตุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมบริการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมการบริการในการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในการสร้างศักยภาพให้แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยโครงการดังกล่าวนี้มีการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสนใจด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังม่ีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ เช่น

  • HR Move Smart

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://mice.inter.sru.ac.th/ หรือติดต่อสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ คุณเสาวดี ศรีฟ้า (เอ็ม) โทร. 082-090-1291 หรือ E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it