alt

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแจ้งกำหนดการกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16 - 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่ได้แจ้งดังนี้

วัน เดือน ปี

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

16 มิ.ย. 61
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนักศึกษาใหม่สู่รั้ว มรส.
และโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ (เสื้อเฟรชชี่ หรือเสื้อโปโลขาว/กางเกงวอร์ม)
หอประชุมวชิราลงกรณ

องค์การนักศึกษา/
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

17 มิ.ย. 61
พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่/ กิจกรรมวิชาการ / เสวนามหาวิทยาลัยในฝัน (เสื้อเฟรชชี่ หรือเสื้อโปโลขาว/กางเกงวอร์ม)หอประชุมวชิราลงกรณองค์การนักศึกษา
18-19 มิ.ย. 61
กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่ (แต่งกายเสื้อสีขาว/กางเกงวอร์ม)
หอประชุมวชิราลงกรณองค์การนักศึกษา
20 มิ.ย. 61
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์น้องพี่ (แต่งกายเสื้อสีดำ/กางเกงวอร์ม)ภายในมหาวิทยาลัย
องค์การนักศึกษา
21 มิ.ย. 61
กิจกรรมพาน้องขึ้นเขาท่าเพชร
เขาท่าเพชร
องค์การนักศึกษา
22 มิ.ย. 61
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร
สนามกีฬา มรส.สภานักศึกษา
23 มิ.ย. 61
กิจกรรมเฟรชชี่สตาร์
หอประชุมวชิราลงกรณ
องค์การนักศึกษา
24 มิ.ย. 61
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
(แต่งกายชุดนักศึกษา)
หอประชุมวชิราลงกรณกองพัฒนานักศึกษา
25 มิ.ย. 61
เปิดภาคเรียนที่1/2561


25-27 มิ.ย. 61
กิจกรรมคณะ
คณะที่นักศึกษาสังกัด
สโมสรนักศึกษาคณะ
28-29 มิ.ย. 61
กิจกรรมสาขาวิชา
คณะที่นักศึกษาสังกัด
สาขาวิชา
12 ก.ค. 61
พิธีไหว้ครูชองนักศึกษา ภาคปกติหอประชุมวชิราลงกรณองค์การนักศึกษา


หมายเหตุ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 12 ชัวโมง) โดยศูนย์ภาษา กดที่นี้เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม จึงขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสารตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี www.sru.ac.th
2. facebook ชื่อ กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (น้องใหม่61)
3. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
- กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 077-355626
- งานกิจกรรมนักศึกษา โทรศัพท์มือถือ 081-3703879
- กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โทรศัพท์มือถือ 081-8932493