ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)

สมัครด้วยตนเอง พร้อมสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • สมัครตั้งแต่ 11 - 12 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผล 13 มิถุนายน 2561
  • ยืนยันสิทธิ์ 14-16 มิถุนายน 2561
  • รายงานตัว (พร้อมชำระค่าลงทะเบียน) 20 มิถุนายน 2561

หมายุเหตุ ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการยืนวันสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยใด ๆ และไม่เคยสอบได้สาขาใด ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สาขาที่รับสมัครดาวน์โหลด [PDF File ]

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม http://admission.sru.ac.th/tcas/index.php