ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. รับสมัคร จำนวน 120 คน
 2. สมัครด้วยตนเอง วันที่ 2- 13 กรกฎาคม 2561
 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากในประเทศหรือต่างประเทศที่ไม่มี
   คุณวุฒิครู ซึ่ง ก.พ.รับรอง
  • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
   • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัคร หรือสมุดประจำตัวครู
    ที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุ ตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ
   • สำเนาหนังสือจากคุรุสภาที่อนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
    ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตหมดอายุในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุไม่สามารถสมัครได้)
   • กรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
    ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ผู้ที่ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู) ให้นำคำสั่งแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาประกอบในการสมัคร
  • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน (กรณีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) พิจารณาจาก
   • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่สมัครหรือสมุด
    ประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก
   • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

** ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลเอกสาร

รายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 [File PDF]

รายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.sru.ac.th/
ที่มา http://graduate.sru.ac.th/news/grad1t2018/