alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสา "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน"
โดยการเข้าใช้ระบบ http://volunteer.sru.ac.th

  • สำหรับนักศึกษา ครั้งแรกลงชื่อเข้าใช้ กรอก username(รหัสประจำตัว) และ password(รหัสบัตรประชาชน) เป็นค่า เริ่มต้น สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
  • บุคลากร ครั้งแรกลงชื่อเข้าใช้ กรอก username(รหัสบัตรประชาชน) และ password(รหัสบัตรประชาชน) เป็นค่า เริ่มต้น สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

ขั้นตอนในการใช้งานระบบ

1.หน้าแรก

volunteer1

1. ระบบจะแจ้งเตือนให้ยอมรับเป็นสมาชิกจิตอาสาก่อนใช้งานระบบได้ คลิกเข้าไปที่ข้อความ “คลิก”
2. เมนูการใช้งาน ประกอบด้วย
“ข้อมูลส่วนตัว เพิ่มข้อมูลจิตอาสา ข้อมูลจิตอาสา แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขรหัสผ่าน และคู่มือการใช้
งานระบบ (สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ จากเอกสารแนบท้ายได้ล่าง)”

2.หน้าแสดงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจิตอาสา

volunteer2

แสดงข้อมูลรายละเอียดของสมาชิก พร้อมสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่านได้

3. หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ดำเนินการแก้ไขก่อนใช้งานระบบ

volunteer3

บังคับต้องแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก่อนใช้งานระบบ และจะไม่สามารถแก้ไขรหัสประจำตัว สาย/สาขา และประเภท/คณะได้และต้องทำการติ๊กยอมรับเป็นสมาชิกจิตอาสา จึงสามารถใช้งานระบบได้ปกติ

4.หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

volunteer4

ต้องกรอกรหัสผ่านให้ตรงกันทั้งสองช่อง

5.หน้าแสดงข้อมูลจิตอาสาของสมาชิก

volunteer5

สามารถดำเนินการจัดการ แสดง แก้ไข และลบ ข้อมูลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วได้

6.หน้าเพิ่มและแก้ไขข้อมูลกิจกรรม

volunteer6

ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * กำกับอยู่ และสามารถแนบรูปหรือไฟล์ประกอบการทำจิตอาสาได้สามารถแก้ไขข้อมูลภายหลังได้

7.หน้าแสดงข้อมูลจิตอาสาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

volunteer7

สามารถแสดงรายละเอียดที่ได้ด าเนินการไปแล้วของแต่ละจิตอาสาที่บันทึกเข้าสู่ระบบได้

จบขั้นตอนการใช้งานระบบจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เอกสารแนบท้ายประกาศ : คู่มือการใช้งานระบบ