ด้วยสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจในการเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 เพื่อบริการครุยวิทยฐานะให้กับบัณฑิตทุกท่านที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 [PFD File]
ใบเสนอราคาเหมาบริการชุดครุยวิทยฐานะประจำปี 2561 [PFD File]