alt

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

รอบการพัฒนาที่ 96 วันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561

** หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ **

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://idtep.sru.ac.th/course/teachers-development/