มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

1. สาขาและคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา คลิกอ่านรายละเอียด
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า (กรณีสมัครหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้า)
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร
 • คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติของแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ
 • วันประกาศผลสอบ และสถานที่ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ เป็นหน้าที่ผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบ

3. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้สมัครจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลการสมัครที่ www.sru.ac.th หรือ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp พิมพ์และติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 ภาคการศึกษา (กรณีสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี) หรือ
 • สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม ในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 3 ภาคการศึกษา (กรณีผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้า)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
 • สำเนาหลักฐานการชำระเงิน 1 ใบ

4. การเลือกสาขาวิชาที่สมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 2 อันดับ

5. การชำระเงิน

 • สมัคร 1 สาขาวิชา ชำระเงิน 300 บาท
 • สมัคร 2 สาขาวิชา ชำระเงิน 500 บาท
 • การชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • ในกรณีผู้สมัครยกเลิกสาขาวิชา เพื่อเลือกสาขาวิชาใหม่หลังจากชำระเงินค่าสมัครไปแล้วและคุณสมบัติไม่ตรงสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ

6. กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.sru.ac.th วันที่ 26 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561
 • ชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2561
 • ยื่นเอกสารและใบสมัครเพื่อตรวจสอบ ณ วันที่สอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 ธันวาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์/สอบทักษะ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น.
 • ยืนยันเลขบัตรประชาชน 28 มกราคม 2562
 • Clearing House ยืนยันสิทธิ์กับทาง ทปอ. 30-31 มกราคม 2562
 • รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา) รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://admission.sru.ac.th/tcas62/