alt

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ มุ่งส่วนรวม มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาการตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน รู้จักความเสียสละ ช่วยแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความสามัคคีสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม พร้อมช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณะในทุกโอกาส เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

โดยโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาจิตอาสา ร่วมใจกันช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงานรับสมัครประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน โดยแบ่งออกเป็น 9 จุด คือ จุดคัดกรอง จุดกรอกใบสมัครและพักคอย จุดลงทะเบียน จุดนั่งพักคอยรอรับของพระราชทาน จุดรับหมวกแลผ้าพันคอ จุดรับบัตรจิตอาสา จุดพับผ้าพันคอ จุดจราจร จุดครั้วพระราชทาน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว
ธีรภัทร อาศิรพจน์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุราษฎร์ธานี