สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ระดับสากล” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่ายนักสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ได้แก่ ครูอาจารย์ บุคลากรการศึกษา สมาคมได้แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการกำลังแรงงานและสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศ รวมทั้งความรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สู่ระดับสากล โดยมีหัวข้อการบรรยายและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อาทิเช่น

  • การบรรยาย เรื่อง “การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ : ข้อคิดและการเตรียมการ” วิทยากรโดย รศ.ดร. มนตรี แย้มกสิกร จากคุรุสภา
  • การเสวนา เรื่อง การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น วิทยากรโดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ Professor Mitsuhiro ODADean, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science
  • การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรครูบรรณารักษ์” วิทยากรโดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร
  • การทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วิทยากร โดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และกิจกรรมสาระของหลักสูตรบรรณารักษ์ วิทยากร โดย Professor Mitsuhiro ODA, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science
  • การนำเสนอและระดมความคิดเชิงวิพากษ์การผลิตและพัฒนาครูบรรณารักษ์ วิทยากรโดย ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และ Professor Mitsuhiro ODA Dean, College of EPHS (Education, Psychology and Human Studies), Aoyama Gakuin University, Japan President of japan Society of Library and Information Science
  • การศึกษาดูงานโรงเรียนนำร่อง “ห้องสมุดโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา” สังเกตการณ์ การจัดการเรียนการสอน ครูบรรณารักษ์และแหล่งเรียนรู้ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอโนชา คูเพ็งชั้ว โทรศัพท์ 090-1698985 โทรสาร 077-913364 หรือ E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

สามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://www.conference.sru.ac.th/husolib