ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์ที่จะให้เช่าพื้นที่ภายนอาคารศูนย์อาหารกลาง (หลังเก่า) อาคารศูนย์อาหาร SRU (หลังใหม่) และอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทย์ฯ) เพื่อประกอบธุรกิจประเภทบริการจำหน่ายอาหารหลัก จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยมีร้านค้าและพื้นที่เช่าเพื่อประกอบธุรกิจจำนวน 3 อาคาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ เรื่องการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัย [PDF File]
ใบสมัครการเช่าร้าน [PDF File]
ผังร้านค้า [PDF File]