เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นค่าปรับหนังสือสำหรับผู้ใช้บริการคืนหนังสือเกิดกำหนด ฟรีไม่มีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562 1. ปลอดค่าปรับเฉพาะหนังสือที่เกินกำหนดส่งเท่านั้น, หากทำหนังสือชำรุดหรือสูญหาย ปรับตามระเบียบ