alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญตัวแทนนายหนังนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมประกวดหนังตะลุง รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ 16 - 21 เมษายน 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การสมัครเข้าประกวด
ขอรับใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ บัดนี้-10 เมษายน 2562
(ช่องทางการส่งใบสมัคร 1. ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2. จัดส่งทางไปรษณีย์ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
3. โทรศัพท์ 077-913354 โทรสาร 077-913355)

ขั้นตอนการประกวดหนังตะลุง มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 16-19 เมษายน 2562 คณะหนังตะลุงที่ผ่านการคัดเลือกผ่านคุณสมบัติแสดงหนังตะลุง ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 20 เมษายน 2562 รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 2 ทีม ทำการแสดง ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 เมษายน 2562 -พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลอื่นๆ ตามลำดับ และการแสดงเผยแพร่หนังตะลุง โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข้อจำกัดและเงื่อนไข
ระยะในการแสดง
1. รอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดเริ่มทำการแสดงสดตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 24.00 น. กำหนดการแสดงวันละ 1 คณะ คณะละ 3 ชั่วโมง 30 นาที ไม่มีการพักการแสดง
2. รอบชิงชนะเลิศผู้เข้าประกวดจับฉลากก่อนการทำการแสดง (ทำการแสดงทีมละ 2 ชั่วโมง)
ทีมที่ 1 เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.30 น.- 21.30 น.
ทีมที่ 2 เริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 22.00น. - 24.00 น.

หมายเหตุ: 1. หากวันประกวดคณะเข้าประกวดไม่มาตามกำหนดเลยเวลา 15 นาที ถือว่าสละสิทธิ์
2.หากมีผู้สมัครมากกว่า 4 คณะ ให้ผู้สมัครบันทึก cd ส่งผลงานการแสดงหนังตะลุง 15 นาที เพื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ผู้จัดโครงการจะจัดเตรียมรายการต่อไปนี้ไว้ให้
1. โรงหนังตะลุง
2. เครื่องเสียง
3. เครื่องดนตรีเครื่อง 5 (นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียมดำเนินการเอง)

รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์การประกวดและใบสมัคร [PDF File]