alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่30 เมษายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มรส.
09.40 น. นายกสภาฯ กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกันบริเวณพิธี
10.00 พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

 • พิธีกรกล่าวถึงความเป็นมาและแจ้งลำดับขั้นตอนในพิธีการฯ
 • เลขาสภามหาวิทยาลัยอ่านมติสภามหาวิทยาลัย
 • เลขาสภาฯ อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย
 • นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถวายความเคารพ/เปิดกรวยรับพระบรมราชโองการ ฯและหมอบกราบ
 • นายกสภาฯ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
 • นายกสภาฯ กล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยและผู้เข้าร่วมพิธี
 • ถ่ายภาพที่ระลึก


การแต่งกาย

 • ผู้รับพระบรมราชโองการ ผู้อ่านพระบรมราชโองการ อธิการบดีและผู้บริหารแต่งชุดปกติขาว
 • กรรมการสภา ชุดสูทสากล
 • คณาจารย์บุคลากรชุดสูทสากล
 • นักศึกษาชุดนักศึกษา