ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักจัดการทรัพย์สินมีความประสงค์เปิดให้เช่าเหมาพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า และบริการเครื่องเล่น ภายในงานกิจกรรมมหกรรมวันเปิดโลกกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  • กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.
  • กำหนดยื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
  • กำหนดการเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.