เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบ แผนและแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค กรุงเทพฯ เพื่อให้หน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบ แผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างทั่วถึงกัน ในการประชุมดังกล่าวมีเอการที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

  • ศ.ดร. สมปอง คล้ายหนองสรวง
  • ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
  • รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
  • รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
  • รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
  •