สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนร่วมงาน “สืบสาน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม สี่ภาค” ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 110พฤศจิกายน 25620เวลา 16.00 น. เป็นต้น ณ บริเวณริมท่าน้ำ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เรือนสี่ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เชิญร่วม

  • กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาสี่ภาค
  • กิจกรรมจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ
  • ฝึกออกแบบและประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง ฟรี