ช่องทางการติดต่อ คณะและหน่วยงาน


คณะครุศาสตร์

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/Educationsru/


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/HuSoSRU/


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/sci.sru.ac.th


คณะวิทยาการจัดการ

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/srumsc


คณะพยาบาลศาสตร์

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/NursingSRU/


คณะนิติศาสตร์

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/law.sru.ac.th


บัณฑิตวิทยาลัย

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/graduate.sru/


วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/istsrusamui/


สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

https://www.facebook.com/plan.sru.14


กองกลาง

https://www.facebook.com/center.sru


กองการเจ้าหน้าที่

https://www.facebook.com/585972148222328/


กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/1458820701024989/


งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/das.sru.35


งานตรวจสอบภายใน

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/108879764041067/


ฝ่ายสื่อสารองค์กร

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/ccd.sru.ac.th/


งานวินัยและนิติการ

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/309391133005902/


สภามหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/100041654812718


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

https://www.facebook.com/groups/899662523421059/


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/SRUARIT


หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ

https://www.facebook.com/srucentrallibrary


ศูนย์ภาษา

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/srulc


ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/SRUARIT


สถาบันวิจัยและพัฒนา

https://www.facebook.com/research.sru


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/100009291518634


สำนักจัดการทรัพย์สิน

https://www.facebook.com/Subsinn.sru.property.management.office


สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/idtepsru/


ศูนย์


ศูนย์วิทยาศาสตร์

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/scc.sru.ac.th/


ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ LLC

https://www.facebook.com/670222306445605


ศูนย์สหกิจศึกษา

https://www.facebook.com/coop.sru


ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี'

https://www.facebook.com/sru.ubi


หอพักนักศึกษา

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/sru.room.9