หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภะฏสุราษฎร์ธานี งดบริการยืมต่อผ่านเว็บไซต์http://library.sru.ac.thเนื่องจากหอสมุดกลางกำลังติดตั้งระบบห้องสมุดใหม่ (OPAC) หากผู้ใช้บริการต้องการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ, CD) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน ชั้น 1 หอสมุดกลาง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์