alt

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้า นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 Science Week 2020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ 24-25 กันยายน 2563 โดยวันที่ 18 สิงหาคม 2563 จะมีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ
2. การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ
3. การแข่งขันประกวดการจัดกระเช้าพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด
4. การประกวดเขียนสีอะคริลิคบนผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
5. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
6. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ในเว็บไซต์  http://scienceweek.sru.ac.th/sciweek2563/  ตั้งแต่บัดนี้ - 15 สิงหาคม 2563
สำหรับในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2563 จะมีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์รายการอื่น ๆ โดยจะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส. ภาพ/ข้อมูล

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี