ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อและประกาศมหาวิทยาลัย (การชำระค่ารายงานตัว) ได้ที่ http://admission.sru.ac.th/kbt_sru63/