alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยนานชาติการท่องเที่ยว มีกำหนดการดังต่อไปนี้

  • จำหน่ายเอกสารแนะนำการสมัคร 11 ม.ค. - 18 มี.ค. 59
  • รับสมัคร 14 - 18 มีนาคม 59
  • สอบวัดความสามารถพื้นฐาน 28 มีนาคม 2559
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน 4 เมษายน 2559
  • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 19 เมษายน 2559
  • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 22 เมษายน 2559
  • รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 3 - 4 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 077913333 ต่อ 3911 หรือ 077913357

สาขาที่เปิดรับสมัคร