alt

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Next Level) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย North Carolina At Chapel Hill โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด workshop 4 กลุ่ม  ได้แก่ Dancing, Beatmaking, DJing และ Rapping/MCing  เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงดนตรีโดยศิลปินชาวอเมริกันและผู้เข้าร่วม workshop ซึ่งจะจัดให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.30 น.  ณ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้กำหนดจัดการแสดงดนตรีของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและศิลปินชาวอเมริกันให้กับสาธารณะชนรับชม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  สุราษฎร์ธานี และในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. ณ ลานกิจกรรม บริเวณพรุเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี