alt

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา หลักสูตร Introduction to Network with Cisco ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เทคโนโลยีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้การดำเนินชีวิต พฤติกรรม และทัศนคติของคนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของคนในสังคม อินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลง โดยมีรูปแบบและวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นกำลังหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction to Network with Cisco เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้นและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานได้ต่อไปในอนาคต

วิทยากร

  • คุณพรหมาสตร์ นามโคตร
  • คุณเกรียงไกร นามโคตร

สถานที่

วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

สมัครเข้าร่วมอบรมและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายงานธุรการและฝึกอบรม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
โทรศัพท์/โทรสาร. 077-913-333 หรือหมายเลขภายใน 5100