alt

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา กำหนดจัดโครงการสัมมนาด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้สอนภาษาอังกฤษได้เล็งเห็นถึงแนวทางของการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนเพื่อให้มีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก สำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาจารย์สอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยภายนอก และครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย จำนวน 50 ท่าน

กำหนดจัดวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี