มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ในหลักสูตรและสาขาต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

ศูนย์การศึกษา/หลักสูตร จำนวน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(ภาคพิเศษ)

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (แผน ก)  จำนวน 25 คน
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ก)  จำนวน 25 คน
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข)  จำนวน 25 คน
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ก) จํานวน 25 คน
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) จํานวน 25 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (แผน ก)  จำนวน 25 คน

ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย (ภาคพิเศษ)

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข) จํานวน 25 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (แผน ข) จํานวน 25 คน

กำหนดการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง 1 เมษายน – 25 มิถุนายน 2559
 2. สมัครทางไปรษณีย์ 1 เมษายน – 20 มิถุนายน 2559
 3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 เมษายน – 20 มิถุนายน 2559
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 1 กรกฎาคม 2559
 5. สอบคัดเลือก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ทุกสาขาวิชา) 16 กรกฎาคม 2559
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 กรกฎาคม 2559
 7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 6 สิงหาคม 2559
 8. รายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 7 สิงหาคม 2559
 9. เปิดเรียน ภาคพิเศษ 20 สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559