alt

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชาชน นักศึกษา นักวิชาการ และนักพัฒนา ร่วมเวทีเสวนา ร่วมโครงการเสวนา ท่องเที่ยวชุมชน: การก่อตัวของทุนทางสังคมหรือทุนนิยมสามานย์ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พบกับการเสวนา

  • ทุนทางสังคมและยุทธวิธีในการขับเคลื่อนของเครือข่าย : คุณพิงค์พงค์ วิชัยดิษฐ์
  • นางกำ พงัน สมุย : โอกาสหรือวิกฤตของคนชายขอบ : ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
  • Nostalgia หรือ Utopia ยุคหลังสมัยใหม่ภายใต้เรือนร่างของชุมชน : ดร.กฤษณะ ทองแก้ว
  • ใครเป็นผู้สร้างจริยธรรมการท่องเที่ยวชุมชนในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ผศ.เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์
  • ประชาสัมคม หรือ ประชาบางคนในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน : ดร.ณฐภัทร ถิรารางค์กูล
  • พิธีกรเสวนา : อาจารย์ปุณยวีย์ หนูประกอบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณอรุณ หนูขาว งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โทร.077913324