alt

ตามที่มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในรอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ประมวลผลและขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่นี่

สำหรับผู้สอบสอบไม่ผ่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษา (เพิ่มเติมบางสาขาวิชา)
โดยยื่นความจำนงออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-12 เมษายน 2559
คุณสมบัติ

1. เฉพาะผู้ที่ผ่านการสมัครและการสอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปี 2559
2. และไม่เป็นผู้สอบได้ในสาขาวิชาอื่น ๆ
3. ผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเป็นเป็นนักศึกษาภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพิ่มเติมบางสาขาวิชา [File PDF]