alt

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดสรงน้ำหลวงพ่อพุทธโสธร และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย และเป็นการสักการบูชาหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระประจำมหาวิทยาลัย และร่วมประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

กำหนดการสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์


ภาคเช้า

 • 05.20 น. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนพร้อมกันบริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่
 • 05.30-06.30 น. พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
 • 08.30-09.00 น. บุคลากรและแขกผู้เกียรติพร้อมกันบริเวณศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร (ดนตรีไทยบรรเลง)
 • 09.00-10.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียน กล่าวคำบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร ตามด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
 • 10.00-10.20 น. ประธานเปลี่ยนผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธโสธรและปิดทอง
 • 10.20-10.40 น. การรำมโนราห์ถวายหลวงพ่อพระพุทธโสธร
 • 10.40-11.00 น. ประธานกล่าวให้พรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของมหาวิทยาลัย
 • 11.00-12000 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ บริเวณศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
ภาคบ่าย
 • 13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
 • 13.30-14.00 น. เพลงลูกทุ่งจากนักร้องชนะการประกวดงานลานวัฒนธรรม
 • 14.00-14.20 น. การแสดงมโนราห์
 • 14.20-15.00 น. การแสดงปาฐกถาธรรม โดย พระเมธิโก (ผศ.ดร.มารุต ดำชะอม) จากสวนโมขพลาราม 
 • 15.00-15.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนทะเลพบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ
 • 15.30-15.45 น. การแสดงมวยไชยา
 • 15.45-16.00 น. สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ (ดนตรีไทยบรรเลง)

หมายเหตุ : ขอเชิญแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย/นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา/ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น (ภาคบ่าย)