alt

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "ประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการตระหนักถึงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้ทราบปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการทำผลงานทางวิชาการ ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 077 913321

กำหนดการในการเสวนาเรื่อง ประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

12.30 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.30 น.พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13.30 - 16.00 น.เสวนา เรื่อง ประสบการณ์ในการเข่าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ และ อาจารย์จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ
ดำเนินการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ