alt


นายอนุรัตน์ แพนสกุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และอาจารย์ผู้สอนวิชาวรรณคดีการละคร เปิดเผยว่า นักศึกษาวิชาวรรณคดีการละคร หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรส. ร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะเปิดแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “พันท้ายนรสิงห์” ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มรส. เพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้จากวิชาวรรณคดีการละคร เข้ากับการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานวรรณคดีไทยพร้อมให้คติธรรมเป็นข้อคิดสอนใจแก่นักศึกษาและผู้ชมทั่วไปด้วย

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า ละครไทยเป็นศิลปะที่เกิดจากการนำประสบการณ์มาผูกเป็นเรื่องราวและแสดงเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจ ทั้งยังให้คุณค่าด้านความรู้สติปัญญา เป็นการนำเสนอปรัชญาความคิดเพื่อยกระดับจิตใจอันเป็นศิลปะสูงสุด เป็นศิลปวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจ

“วิชาวรรณคดีการละครเป็นวิชาที่สอนแต่ภาคทฤษฎีไม่ได้ ต้องมีภาคปฏิบัติด้วย ผู้เรียนจึงจะได้รับความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ ครบเครื่องทั้งความรู้จากตำราและความรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้การที่นักศึกษานำเอาวรรณคดีหรือวรรณกรรมมาใช้ในการแสดงละครเวที ยังนับเป็นการบูรณาการของสองศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ระหว่างละครเวทีกับวรรณคดีไทย” นายอนุรัตน์กล่าว

นางสาววิกาวี สัจจะบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ หนึ่งในผู้จัดละครเวที กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกเรื่องพันท้ายนรสิงห์มาแสดง เพราะเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์สามารถสอนใจคนได้ทุกยุคทุกสมัย ด้วยการยอมพลีชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย แม้จะได้รับการอภัยโทษก็ไม่ยอมรับ เพราะไม่ต้องการให้กฎหมายบ้านเมืองคลายความศักดิ์สิทธิ์ลงเพราะตน

“พันท้ายนรสิงห์เป็นผู้มีคุณธรรมขั้นสูงในการรักษาสัจจะวาจา หากนักการเมือง ข้าราชการและประชาชนสามารถรักษาสัจจะวาจา รักษากติกาบ้านเมืองได้เช่นพันท้ายนรสิงห์ ประเทศชาติก็จะสงบสุข ไม่เกิดความวุ่นวาย” นางสาววิกาวีกล่าว