alt


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดำเนินการต่อไปนี้
1. ยืนยันหมายเลขบัตรประชาชน ที่ http://regis1.sru.ac.th/r_sru59/id_card.php
2. กรอกข้อมูลรายงานตัว ผ่านระบบฯ ที่ http://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2559
3. พิมพ์เอกสารรายงานตัวจากระบบฯ พร้อมนำเอกสารรายงานตัวมายื่นในวันรายงานตัวตามวันที่กำหนด ในการรายงานตัวเป็นนักศึกษามายื่นในวันรายงานตัว ตามกำหนดการที่แจ้ง

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ (กรณียังไม่ได้ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนแทน )
2.รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียน หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
5.กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบการเปลี่ยนชื่อ-สกุล