alt

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติ และชื่นชมผลงานศิลปกรรม ของนักศึกษาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4  ในโครงการนิทรรศการศิลปกรรมศิลปนิพนธ์  ระหว่างวันที่ 3 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป