alt

ตามที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น

สถาบันภาษา ขอแจ้งกำหนดการของโครงการดังนี้

13 พฤษภาคม 59 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ

19 พฤษภาคม 59 ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เวลา9.00 - 10.30 น.

24 พฤษภาคม 59
-ประกาศผลคะแนนการทดสอบ (นักศึกษาที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 60 % ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นการอบรม)
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรม (ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 60 % ) รายชื่อ, กลุ่ม, ห้องอบรม, และตารางอบรม

6 - 24 มิถุนายน 59 ดำเนินการจัดอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2559 จำนวน 38 กลุ่ม
รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 จำนวน 30 กลุ่ม
รุนที่ 3 วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 จำนวน 22 กลุ่ม

หมายเหตุ หลักสูตรอบรม 15 ชั่วโมง กลุ่มละ 5 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดกำหนดการ [Doc File]