alt

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4 และ10-16 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 (วัน เวลาราชการ) สถานที่รับสมัคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาที่เปิดรับเพิ่มเติม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. สาขาจิตรกรรม ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. สาขาดนตรีสากล ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.6 สายวิทย์-คณิต
2. สาขาฟิกส์ ม.6 สายวิทย์-คณิต
3. สาขาเคมี ม.6 สายวิทย์-คณิต
4. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ, ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง
5. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.6 สายวิทย์-คณิต
6. สาขาพืชศาสตร์ ม.6 สายวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. สาขาสัตวศาสตร์ ม.6 สายวิทย์-คณิตหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
8. สาขาเทคโนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ม.6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ, ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้อง
9. สาขาการจัดการภัยพิบัติ ม.6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
10. สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม.6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์คำนวณ
11.สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.6 สายวิทย์-คณิต,หรือเทียบเท่าทางด้านช่าง
12. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.6 สายวิทย์-คณิต,หรือเทียบเท่าทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
13. สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบ) ปวส.สายช่าง
14. สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบ) ปวส.ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์

คณะวิทยาการจัดการ
1. สาขาธุรกิจเกษตร ม.6 หรือเทียบเท่า
2. สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร ม.6 หรือเทียบเท่า

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1. สาขาธุรกิจการบิน ม.6 หรือเทียบเท่า มีบุคลิกดี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. สาขาการท่องเที่ยว ม.6 หรือเทียบเท่า มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
3. สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ แนงวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หรือเทียบเท่า มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือ Transcript 6 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. รูปถ่าย เครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง 1 นิ้ว 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนามาประกอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 077-913333 หรือ 077913357 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล