alt

เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล (International Nurses Day) เป็นวันครบรอบวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้น เพื่อรณรงค์ให้มีการดูแลสุขภาพในครอบครัว มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพกับประชาชนทั่วไป ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจวัดความดันโลหิต ประเมินภาวะสุขภาพ ณ บริเวณลานบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ภาพ/ข่าว อ.ธวัชชัย ทีปะปาล คณะพยาบาลศาสตร์